Selecteer een pagina

bomen
plan

 

vrienden 

van het

Noorderpark

Bomenplan-agenda Noorderpark nav 2 wandelingen

Stadsdeel Noord:
Marjolijn de Vries, Wilco Ootes, Melvin Stigter en Thijs Bonten
Bewonersvereniging Buiksloterdijk: Marieke Oomen en Pieter Hettema
Damesbende: Annet Visser, Guda Oly

In november 2019 en februari 2020 is er op verzoek van de damesbende en bewonersvereeniging Buiksloterdijk tweemaal een schouw gedaan van het Noorderpark. Hieraan voorafgaand is er op 4 september 2019 een gesprek geweest op het stadsdeelkantoor met Saskia Groenewoud, Esther Blok en Marjolijn de Vries. Doel was om te kijken wat er schort
aan de inrichting en het groen van het Noorderpark, wat daaraan verbeterd kan worden en waar er nieuwe bomen in het Noorderpark geplant zouden kunnen worden. Vandaar de naam ‘agenda bomenplan Noorderpark’.

De afgelopen jaren zijn er immers in het Noorderpark veel bomen verdwenen onder andere door aanleg van de metro en staan er nog bomen op de nominatie om gekapt te worden.

Graag zouden wij in een volgend gesprek duidelijkheid willen krijgen over:

1. het bomenplan voor her- en aanplant van nieuwe bomen in het Noorderpark
– hoeveel bomen zijn er in de afgelopen 10 jaar verdwenen?
– voor welke bomen is er een kapvergunning/ hoeveel bomen worden er nog gekapt?
– hoever is de gemeente met een ontwerp-plan voor de plekken met her/aanplant bomen
(inclusief terrein zwembad en bermenplan bij roze tanker en gele pomp)

2.wat zijn de plannen voor het park in het algemeen
– wat zijn de afspraken met west8 die nog nagekomen (moeten) worden?
– komt er een tweede brug? Zo ja wat is de noodzaak daarvan? Wat is de streefdatum en
hoe ziet het ontwerp eruit? Welke gevolgen heeft de aanleg daarvan voor het Noorderpark?
– entree van metrostation Noorderpark naar het Noorderpark behoeft aandacht qua veiligheid, verlichting, inrichting cq aanplant bomen/herstel gebied bij entree park onderaan de
dijk en langs fietspad

3.punten van aandacht
– wat zijn de afspraken over evenementenbeleid voor het Noorderpark (Nota Evenementenbeleid)? Wat is de afgesproken grootte/capaciteit van het evenementen-terrein in het Noorderpark? Wat betekent dat voor de inrichting?
-onderzoek naar de waterhuishouding, met name in het gebied bij de speelplek in Volewijkpark oost. Wat zijn de plannen voor de inrichting van een terras aan de achterkant van de roze tanker? Wat ons betreft zou dit niet ten koste mogen gaan van de bomen die er staan en van de in mei 2009 gemaakte afspraken over de meidoorns achter de roze tanker .

Welke afspraken zijn er nu over de route voor (zwaar) verkeer naar en van evenementen-terrein? Hoe sluit dit aan op de bouwweg vanaf de botonde? Wordt er rekening gehouden met de beperkte belastbaarheid van het noordelijke fietsviaduct (tussen Leeuwarderweg en Buiksloterdijk)? Hoe wordt rekening gehouden met de schade die zwaar verkeer aanricht aan de bodemstructuur en begroeiing van het beoogde evenemententerrein? De agenda die tijdens de wandelingen aangehouden is, is bijgevoegd en bijgewerkt met
de afspraken die hierover gemaakt zijn.

Uitgangspunt van de bomenverordening is ‘Kap mits herplant’.

Met andere woorden, voor elke gekapte boom moer er een boom worden geplant. Als opnieuw planten van een boom bij kap, niet mogelijk is of niet gewenst is op de betreffende plek, dan is het mogelijk om ergens anders in de stad te herplanten. Of de waarde van de gekapte boom wordt in euro’s uitgerekend en gestort on het gemeentelijk herplantfonds. Het geld uit  het fonds wordt gebruikt voor nieuwe aanplant van bomen. Jaarlijks wordt gerapporteerd aan het stadsbestuurd over kap en bijbehorende aanplant en compensatie.

algemeen

Inleiding bomenplan
In de toelichting van de Amsterdamse Bomenverordening (2016), die geldt voor de hele stad staat:

Er zijn sinds het begin van deze eeuw in en om de Groene Scheg langs het NH-kanaal meer bomen gekapt, dan herplant. Er zijn grote plannen gemaakt, zoals
• de diverse ontwerpen voor het Noorderpark en
• het definitief ontwerp uitvoeringsplan herinrichting Nieuwe Leeuwarderweg.

Deze plannen zijn ten dele uitgevoerd, maar niet geheel en niet steeds volgens plan. Er zouden meer bomen geplant moeten zijn. Er kunnen nu direct bomen geplant worden. Wij hebben gezocht naar plekken waar ruimte is voor bomen voor het Noorderpark en de directe omgeving.

Agenda wandelingen bomenplan Noorderpark 2019 en februari 2020
1. Bij roze en gele tanker
Aan en afvoerroute (zwaar) verkeer rond om evenemententerrein.
Voorstel bewoners is om de route van het bouwerkeer aan te houden die gebruikt is bij aanleg van de Eva Schalkbrug; hierdoor hoeft er niet nog meer bomen gekapt te worden. Daarnaast kan zwaar(der) materiaal over het kanaal vervoerd kunnen worden, zoals ook bij Elzenhagen Zuid is gebeurd. Het kaartje met de ideale route is toegevoegd bij punt 6; ‘langs de oude bouwweg’
Daarnaast werd gesteld dat het goed is om af te vragen of zwaar verkeer wenselijk is, gezien de trend van kleinschaligheid en het weren van zwaar verkeer uit de binnenstad en waarom dan in Noord dit wel toestaan?

Evenementenbeleid
Klopt het dat het evenemententerrein Noorderpark daadwerkelijk ingericht wordt voor maximaal 7.500 bezoekers? In de Nota Evenementen wordt nu gesproken over drie locaties in het Noorderpark, die gezamenlijk maximaal 3 keer per jaar gebruikt mogen worden voor grotere evenementen (> 2000 bezoekers – maximum niet genoemd). Wat betekent dit voor de omvang en inrichting van ieder van de drie locaties? Dit zijn enorme aantallen waar wij als bewoners van schrikken. Komt dit overeen met de afspraken voor wat betreft geluidsoverlast? De politie heeft eerder aangegeven dat vooral de locaties 2 en 3 langs de verdiepte Nieuwe Leeuwarderweg erg kwetsbaar zijn voor vandalisme door de lage en simpele afrastering. We begrijpen dat het ontwerp voor het evenemententerrein nog gemaakt moet worden. De gevolgen voor de bomen die er omheen staan zijn nog onduidelijk. Verzoek van bewoners om bomen zoals de grote iep, vleugelnoot en kleine eik tussen voetbalveld en het ‘leidingenveld’ te laten staan. Voor de 3 gezonde populieren bij het voetbalveld is kapvergunning afgegeven; verzoek bewoners is om deze niet te kappen zolang er nog geen ontwerp is voor evenemententerrein.

Bermenplan
Wordt het Definitief Ontwerp Uitvoeringsplan Herinrichting Bermen Nieuwe Leeuwarderweg verder uitgevoerd?
Ons verzoek, conform het Bermenplan van West8 is dat er bomen geplant worden ook tussen de Gele Pomp en de Roze Tanker en de Nieuwe Leeuwarderweg (in het verlengde van het fietspad en het lindenlaantje).

Marjolijn heeft aangegeven dat zij onderzoekt of bij de gele tanker de bomenrij
doorgetrokken kan worden, zoals voorgesteld in het bermenplan van west8 (zie kaartje). Voor de omgeving van de roze tanker moet nog een ontwerp gemaakt worden. Marjolijn heeft aangegeven dat het idee voor een bomenrij voor de roze tanker meegenomen wordt. Volgens Wilco is hier voldoende ruimte voor, aangezien in het centrum bomenrijen worden aangeplant op een veel kleiner oppervlakte. Opgemerkt is dat het ook voor de geluidsoverlast en veiligheid wenselijk is als er een bomenrij komt met struiken ertussen.
Vanaf de botonde naar de roze tanker wordt een fietspad aangelegd met een bomenrij. Verzoek is of er ook struiken tussen geplaatst kunnen worden. Dit valt onder de hoede van de projectgroep Elzenhagen-zuid; de bewoners zullen dit verzoek bij projectgroep leggen.

Losse punten rond dit gebied;
1. Kan langs het begin van de Adelaarsweg het hek verplaatst worden naar de
plaats waar vroeger het geluidsscherm stond, zodat het plantsoen weer toegankelijk word.

2. Kunnen dan langs de weg bomen geplant worden?
3. Kunnen bij station Noorderpark de bermen aan weerszijden beplant worden
met bomen?
4. Kan bij station Noorderpark een veilige en degelijke fietsenstalling komen met voldoende capaciteit en toezicht?
5. De NZlijn heeft bij het “Kaagmanpad” volgens het bermenplan bomen geplant, maar dit gebied vergt onderhoud, zodat het een aantrekkelijk plantsoen wordt.
6. Langs het Kaagmanpad zitten gaten in de beplanting sinds de aanleg van de
NZlijn, die niet mooi zijn opgevuld. Het grote gat bij de Waddendijk is vorig jaar
beplant, maar daarna heeft een aannemer het weer als bouwterrein gebruikt,
weg struikjes. Kan er herplant worden? Met ook bomen?
7. Tegen het geluidsscherm is klimop geplant bij de H. Cleijndertweg. Dat zou bij het hele betonnen scherm gebeuren. Marjolijn geeft bij wandeling in sept 2019 aan dat zij de vraag over klimop uitgezet heeft bij dienst RO?
8. Deze klimop heeft dringend onderhoud nodig. En graag bomen in het talud.
9. Monitoren boomstronken op grond achter roze tanker, waardoor de druk op
wortels onnodig toeneemt; bomen mogen hierdoor niet onnodig ‘lijden’.

2. Noorderpark

1. Volewijkspark-Oost
1. Herplant verdronken bomen; besproken tijdens wandeling sept ’19; graag
een overzicht voor herplant; marjolijn heeft een extern buro om advies gevraagd over verbetering afwatering om het onder water staan van bomen te
voorkomen. Zij komt hierop terug.

In gesprek september 2019 hebben wij aangedrongen op opvolgen advies
Waternet en het graven van meer vijvers. Deze wens leeft in de buurt. B
Bovendien is het onderhoud eenvoudiger, effectiever en goedkoper.

2. Verschillende paden zijn zeer slecht onderhouden. Het asfalt van het wegdek
vertoont op verschillende plekken grote gaten en scheuren. Wanneer worden de paden vernieuwd?

3. Op 1 plek (vlakbij het uiteinde van het zuidelijke viaduct) liggen grote brokken steen en asfalt tussen de struiken en bomen. Wanneer wordt dit aangepakt?

4. Op het hoge ambtenaren fietspad hebben fietsers pal de zuidwester storm
tegen. Kunnen er struiken onder de bomen lans de NLW? Ook goed voor de
opvang van fijnstof.

2. Volewijkspark-west
In het algemeen is onduidelijk voor welke grote evenementen het veld gebruikt
zou mogen worden; volgens ons heeft politie aangegeven dat de evenementen
georganiseerd kunnen worden tot maximaal een paar honderd mensen, i.v.m.
de nabijheid van de weg en het lage slappe hek. Tijdens wandeling februari
2020 werd gezegd dat het evenementen-terrein voor 500 tot 7500 mensen geschikt moet zijn. De grootste evenementen niet meer dan 2 keer per jaar. In de Evenementen Nota staat alleen iets over het hele Noorderpark (3 locaties samen), maar niet over de drie aparte locaties. Wat is het evenementenbeleid
voor elk van de drie delen van het Noorderpark

1. Wat is precies het plan rond om de roze tanker?

 

 – 

a. Er ligt een bezwaar tegen de aangevraagde kapvergunning voor twee
meidoorns achter de Roze Tanker. Over deze bomen zijn afspraken ge
maakt met Evert Verhagen: als ze de ophoging van de grond overleven
blijven ze staan.
b. I.v.m. zwaar vrachtverkeer zou gekapt moeten worden in de bosschage
langs het lindenlaantje.
a. De route van het zware verkeer voor festivals op het voetbalveld
komt hier niet. Wordt er gewaakt dat niet nodeloos gekapt wordt
voor een vrachtwagenroute naar het activiteitenveld?
b. De uitweg vanaf de Roze tanker kan over het fietspad langs de uitlaat
van de ringvaart en het kanaal, net als nu.

2. Grote Iep en vleugelnoot en kleine eik tussen voetbalveld en leidingenveld
laten staan

3. Tijdens de wandeling van 3 februari werd door Wilco verteld dat de 3 gekapte populieren in de bocht van het fietspad vervangen worden.

4. De drie populieren bij het voetbalveld laten staan/niet kappen, ook al staan
deze onder water, zolang ze gezond zijn en dat zijn ze. Afwatering verbeteren, zoals het ervoor was dwz aflopend naar het kanaal. Door ophogen en bouwverkeer is de grond in elkaar gereden. Door herhaaldelijk asfalteren is een soort dijk ontstaan. Pad opbreken, verlagen of onderlaag weer doorlatend maken.

5. Aanplant bomen onderaan weg naar metro station langs het kanaal (het is nu een kale, open winderige plek.

3. Florapark
1. Wat zijn de plannen voor dit gedeelte van het Noorderpark?

2. Wat gaat de tweede brug betekenen voor de bomen in het Florapark?
want deze gaat heel veel van het park in beslag nemen

3. Wat is de bemoeienis van West8 met het Florapark
1. welke afspraken en
2. welke werkzaamheden worden nog uitgevoerd?

4. Hoe kan voorkomen worden dat er nog meer gebouwd wordt in het
park, zoals recent met een gaszuil en containers?

4. Zwembad
1. Kunnen er bij het zwembad meer bomen geplant worden; op het veld voor
het zwembad, langs het geasfalteerde fietspad en langs het grasveld voor
het entree van het zwembad, bij entree florapark/sneeuwbalweg, bij bomenrij langs kanaal voor het zwembad? Het is nu heel kaal, veel asfalt en de bomenrij langs kanaal ‘iel’ en ‘dun’.
2. Is drainage rond om het zwembad verbeterd?
3. Ten westen van het Noorderparkbad staat een hoge zendmast. Verplaatsing hiervaan naar een locatie bij de zwaaikom is afgewezen. De vraag is
waar deze zendmast nu wel komt te staan?

5. Buiksloterdijk
1. Tussen de Buiksloterdijk en de Buiktuin (langs de Noordhollandsche-kanaalweg) is ruimte voor bomen op de plek waar de ongebruikte moestuinbakken overwoekerd zijn door braamstruiken; Marjolijn geeft aan dat dit niet onder het Noorderpark valt. Bewoners zullen bij andere projectmanager vragen om herstel bomenrij.

2. In de driehoek aan de kop van de dijk stonden drie grote wilgen die aan de
watermerkziekte bezweken zijn. Kunnen daar bomen herplant worden? Marjolijn vraagt na of hier een plan voor is.

3. Beschoeiing en baggerwerkzaamheden rond om Buiksloterdijk; dit loopt al
via Pieter Hettema
4. inventarisatie boomstobben Buiksloterdijk / herplant bomen; dit punt loopt
al via Pieter Hettema

6. Langs de oude bouweg
1. Na een handtekeningenactie in 2005 is toegezegd dat de bomen en struiken
die langs de Nieuwe Leeuwarderweg stonden en gekapt werden, vervangen zouden worden na afloop van het werk. De bouwweg wordt opnieuw ingericht als fietspad. Bewoners wensen dat er langs het fietspad bomen geplant worden en ertussen struiken. Marjolijn geeft tijdens de wandeling op 3
februari aan dat dit onder project Elzenhagen Zuid valt; bewoners nemen
contact op met dit projectburo. Bijgevoegd is kaartje.